اداره آموزش دانشکده کشاورزی

شرح وظایف

 

سمت

نام ونام خانوادگی

نظارت بر امور آموزشی-راهنمایی دانشجویان

 

مسئول آموزش

ناصر حمزه لویی

انجام کلیه امور آموزشی –راهنمایی دانشجویان-تهیه کلیه لیست های آموزشی

کارشناس آموزش

 

ناصر حمزه لویی

انجام کلیه امور امتحانات وفارغ التحصیلی-راهنمایی دانشجویان

کارشناس امتحانات

 

علی براری

 

 

 

تهیه ونگهداری کلیه مستندات پرونده دانشجویان

بایگان

 

گراوند

 • صدورو ارسال کارنامه دانشجویان مهمان ( فرم شماره 4)
 • پاسخگویی به مکاتبات  واحدهای مختلف دانشگاهی
 • استعلام درخصوص دانشجویان مهمان با دانشکده های تابعه
 • بررسی وتائید فرم 8-11 برای دانشجویان مهمان
 • بررسی وارائه گزارش درخصوص مسائل ومشکلات ارسالی ازدانشکده هاوطرح آن درشورای آموزشی دانشگاه وابلاغ  آن به دانشکده های تابعه
 • ارسال ریزنمرات برای معادلسازی به دانشکده ها
 • دریافت وکنترل مدارک فرمهای معادلسازی وارسال آن  به دانشکده ها
 • ثبت وضبط وتنظیم فرمهای معادلسازی شده دردفاتر
 • بررسی و پیگیری تخلفات امتحانی
 • بررسی و تایید چک لیست مربوط به امتحانات در خصوص پرونده فارغ التحصیلان
 • .بررسی وتائیداستعلامهای ارسالی ازدانشگاههاوموسسات آموزش عالی در رابطه با کارنامه وفرم شماره چهارارسالی  دانشجویان مهمان (برابر ماده 56 آئین نامه آموزشی)
 •  
 • Ø  اشراف کامل کارشناسان به آئین نامه های آموزشی و بخشنامه های الحاقی آن (همزمان با صدور آنان) جهت راهنمایی صحیح دانشجویان که لازمه این کار برگزاری کارگاه می باشد.
 • Ø  بررسی پرونده (شامل جدید الورود و تأخیری) از لحاظ ارائه نمودن اصل مدرک پایه معتبر، تصویر شناسنامه و کارت ملی، عکس و آدرس دقیق دانشجو، تاییدیه تحصیلی و فرم های ثبت نامی تکمیل شده (به انضمام تعهدات لازم توسط دانشجو)
 • Ø     بغل نویسی پرونده توسط کارشناسان، با توجه به مدارک درخواستی در ظهر پرونده و همچنین اعلام نواقص به دانشجو.
 • Ø  ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید و تأخیری، شامل بررسی وضعیت مدرک پایه و تطابق آن، مطابقت مشخصات شناسنامه با لیست آزمون و رفع مغایرت
 • Ø  بررسی کارنامه کلی دانشجویان از لحاظ تعداد واحد اخذ شده در نیم سال های تحصیلی و بررسی وضعیت تحصیلی آنان از لحاظ آئین نامه (ماده 46 و تبصره های آن) و همچنین دانشجویانی که خلاء تحصیلی و عدم مراجعه داشته اند و اعلام به دانشجو بر اساس ائین نامه آموزشی،
 • Ø     انجام و بررسی و تطابق دروس معادل سازی شده براساس بخشنامه های مربوطه (در صورت داشتن معادل سازی)
 • Ø  بررسی وضعیت میهمانی، انتقالی و تطابق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه به استناد مجوز های لازم(در دانشکده هایی که کارشناس خدمات آموزشی تعریف شده است این بند به عهده فرد مذکورمی باشد)
 • Ø     تکمیل فرم های مربوطه به میهمان و انتقال دانشجویان از جمله اعلام وضعیت، کارنامه، سند پذیرش و ...
 • Ø      ثبت و بررسی و نوع مرخص های دانشجو به استناد مصوبه شورا در کارنامه و سوابق تحصیلی دانشجو
 • Ø      صدور مجوز ماده 47 آئین نامه آموزشی و راهنمایی دانشجو در خصوص اخذ دروس ماده 47
 • Ø  بررسی وضعیت دانشجویان ترم آخر (حتی در صورت داشتن معرفی به استاد)جهت تسریع در امر فارغ التحصیلی از لحاظ موجود بودن کلیه مدارک پایه اولیه و مدارک لازم جهت صدور مدرک در کمترین و کوتاه ترین زمان ممکن. لازم به تذکر است در صورت داشتن معرفی به استاد، میهمانی، انتقالی، معادل سازی، طرح ضیافت، سهمیه شاهد و غیره مدارک لازم آن در پرونده موجود باشد. و انجام کلیه موارد لازم برای فراغت از تحصیل دانشجویان ارجاع پرونده به فارغ التحصیلان دانشکده ها
 • Ø  الزام و پاسخ گویی به دانشجویان به منظور صدور گواهی های اشتغال به تحصیل، واحد های گذرانده شده، تحقیق و پژوهش
 • Ø  استعلام از آموزشگاه قبلی دانشجویان جهت اخذ تاییدیه و ریز نمرات تحصیلی مقاطع قبل (ویژه کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته)
 • Ø  در خصوص تنظیم شورا و درخواست مجوز از کمیسیون موارد خاص (واحد، استان و سازمان) با هماهنگی و مجوز مدیر گروه مربوطه قابل انجام می باشد. (از جمله درخواست کاردانی در رشته، مجوز معرفی به استادبیش از 4 واحد، افزایش سنوات، حذف پزشکی و ...) و بعد از اخذ مجوز لازم انجام مکاتبات جهت برطرف شدن مشکلات موجود
 • Ø  بررسی انتخاب واحد دانشجویان در خصوص عدم رعایت پیش نیاز و رعایت سقف واحد و ارسال نامه به دانشجویان در این خصوص. هرچند مسئولیت عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس بر اساس چارت به عهده دانشجو می باشد.
 • Ø     اعلام اسامی دانشجویان ممتاز جهت تخفیف شهریه
 • Ø     اعلام فارغ التحصیلان رتبه اول و دوم و صدور فرم 11
 • Ø     گرفتن اخذ مجوز افزایش سنوات برای مشمولین وقرار دادن مجوز در اختیار کارشناس امور مشمولین واحد