کادر اداری دانشکده

دکتر سعید صفری دولت آباد

ریاست دانشکده

غلامرضا طاهری عارفی مسئول دفتر

                

ناصر حمزه لویی

مسئول آموزش دانشکده

علی براری 

کارشناس امور امتحانات

دکتر شهناز مرادی

مدیر برنامه ریزی و امور کلاسها

علیرضا رهی

کارشناس آزمایشگاه

غلامعلی رودافشانی

کارشناس آزمایشگاه

کیانوش شیرمحمدی 

کارشناس آزمایشگاه

 خسرو حنیفی              

مسئول امور عمومی