تاریخ دفاع ازپایان نامه ها

 

  دفاع اقای حامد جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت  در تاریخ96/6/20ساعت 10 صبح در اتاق دفاع دانشکده برگزار میگردد.

 

دفاع آقای حمید جعفریان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت در تاریخ 96/6/20 ساعت 11صبح در اتاق دفاع برگزار میگردد.

 

دفاع خانم محدثه سادات عبداللهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت در تاریخ 96/6/20 ساعت 9صبح در اتاق دفاع برگزار میگردد.

 

 

دفاع آقای محمد علی بااوش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی در تاریخ 96/6/20 ساعت 11صبح  برگزار میگردد.

 

اداره پژوهش دانشکده