گروه محیط زیست


                             به گروه محیط زیست خوش آمدید.
     

مشخصات کلی رشته ی محیط زیست:


محیط زیست مجموعه ای است از منابع انرژی , منابع بی جان ( آب , خاک و هوا )وموجودات جاندار (گیاه , جانور و انسان) که این سه عامل پیوسته در ارتباط با یکدیگر بوده و در جهت بقای محیط زیست لازم و ملزوم یکدیگرند.محیط زیست از دید علما وکارشناسان حفظ محیط زیست انسانی با طبیعی در میزان دخالت انسان ودر چگونگی تشکیل آن است. اصل اول در حفاظت ,بهبود و بهسازی محیط زیست , برقراری تعادل بین عوامل تشکیل دهنده ی آن است.محیط زیست وقتی در حال تعادل است که عوامل تشکیل دهنده ی آن از نظر کمی , کیفی و ارتباطی در شرایط مناسبی قرار گرفته باشند. هر گونه تغییر در هر یک از عوامل فوق بدون شک باعث تغییر در سایر عوامل شده که نهایتاً موجب بر هم خوردن تعادل و تغییر تناسب محیط زیست می گردد.آنچه که موجبات عدم تعادل محیط زیست را فراهم آورده و یا آن را تهدید می نماید به طور کلی در قالب تخریب یا آلودگی ظاهر شده به سه دسته ی فیزیکی , شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم می شوند.منشاً تخریب یا آلودگی های زیست محیطی مصنوعی, انسان و عملکردهای وی در محیط زیست می باشد که امروزه به عنوان معضلات زیست محیطی از روند فوق العادهای برخوردارند. حفاظت از محیط زیست  طبیعی و محیط زیست انسانی و بهبود آن برای نسل های حال و آینده هدفی اساسی برای نوع بشر است.
 برای دستیابی به این هدف , نیاز به آگاهی بیشتر و شناخت مسائل پیچیده زیست محیطی است.آگاهی و شناخت بیشتر از مسائل محیط زیست , تدوین دوره های آموزشی را ضروری می سازد.


 
هدف:
هدف از آموزش محیط زیست , توسعه ی آگاهی و درک دانشجویان پذیرفته شده در این دوره به فرایند و ارتباط داخلی در محیط های طبیعی و مصنوعی به صورتی که به ارزش ها و نظریات , انگیزه ها و تعهدات خود نسبت به حمایت و حفاظت از محیط زیست و بهبودکیفیت زندگی به عمل آورند. 
دانشجویان در این دوره اطلاعات کافی در زمینه ی علوم پایه ,دانش پایه درباره ی مسائل محیط زیست , مدیریت منابع طبیعی , مسائل آلودگی های محیط زیست  , توسعه و اثرات آن بر محیط زیست کسب می کنند.

ضرورت و اهمیت:
در دهه های اخیر انسان با سرعت دگرگونی سازی محیط خود , تغییرات شتاب گرفته ای در تعادل طبیعت ایجاد کرده است. در نتیجه گونه های موجودات زنده ی دنیا در معرض خطر قرار گرفته اند و این امر ممکن است جبران ناپذیر باشد.در عصر ما قدرت انسان برای دگرگون سازی اطرافش, اگر عاقلانه به کار رود می تواند برای همه ی مردم منابع توسعه و فرصت بهبود زندگی را به ارمغان آورد و اگربی توجهی شود , همان قدرت میتواند صدمات بی شماری به افراد بشر و محیط زیست طبیعی و انسانی وارد سازد.
ما در اطراف خود در بسیاری از مناطق زمین , نشانه های روز افزونی از صدمات حاصله از انسان ,مثل اختلالات شدید و نامطلوب در تعادل بوم شناختی زیست کره ,سطوح خطرناکی از آلودگی در آب ,هواو تخریب و تهی سازی منابع غیر قابل تجدید و کمبودهای شدید دیگر را مشاهده می کنیم.ما می توانیم با انجام اعمالی عاقلانه تر در محیطی که با  احتیاجات و امید های بشری انطباق دارد ,زندگی بهتری برای خود و اعقابمان فراهم آوریم. چشم اندازهای وسیعی برای بهبود کیفیت محیط زیست و ایجاد یک زندگی خوب وجود داردو برای دستیابی به این هدف محیط زیستی نیاز به یک سری اقدامات مفید از جمله آموزش در سطوح مختلف می باشد.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان:
 انتظار می رود که فارغ التحصیلان این رشته به اهداف زیر برسند:
-افزایش اطلاعات , علایق و آگاهیهای خود نسبت به محیط زیست و مسائل آن در سطح جهان به ویژه محیط زیست کشور و دگرگو نی های حاصله در آن.
-رشد و پرورش قدرت درک مفاهیم اساسی محیط زیست و محتوای علمی آنها.
-توسعه ی شایستگی در کاربرد مناسبترین روش ها برای حل مسائل و مشکلات محیط زیست در محل خدمت خود.
-کسب مهارت در تهیه ,اجرا و نظارت طرح های پژوهشی کاربردی مربوط به محیط زیست.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند به عنوان کارشناس آموزشی در سازمان حفاظت محیط زیست و واحد های تابعه آن به
عنوان مجری برنا مه ها در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع ), شهرداری ها و سازمان پارک ها و غیره خدمت کنند.