گروه اقتصاد کشاورزی                                   به گروه اقتصاد کشاورزی خوش آمدید.

               
 
                                          

         

اقتصاد کشاورزی  در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر برای تاًمین نیازهای غذایی است , به گونه ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سر لوحه  برنامه دولت ها قرار گرفته است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاست های مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را براورده کند.به  منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه وجودعوامل فیزیکی تولید وغیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می باشند.
بنابر گفته ی دکتر حسن هاشمی داران , مدیر گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی اقتصاد کشاورزی به مجموعهای از علوم و دانش ها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موًثر درامور کشاورزی  ,روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت است از کاربرد اصول و نظریه های اقتصاد عمومی در فرآیند تولید ,مبادله, توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش ها.بر این اساس می توانئ نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی روش های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می دهد.
هدف از ایجاد این رشته  تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر اندوخته های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح های توسعه ی کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه ای و ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روش های تجزیه و تحلیل کمی و ارائه ی مدل های ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید ,توزیع ویا مصرف مواد غذایی و مواد خام راهکارهای مناسبی را ارائه نمایند.این رشته با اساتید مجرب در واحد رودهن برقرار بوده و با استقبال خوب دانش پژوهان مواجه شده است.
وی اهمیت و جایگاه رشته ی اقتصاد کشاورزی را اینگونه بیان کرد :  با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید , اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های علوم کشاورزی از حدود یک قرت پیش در کنار سایر رشته های کشاورزی به تدریج مطرح شد و باسیر  تکاملی اش امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه ی کشاورزی قرار گرفته است.
مرحوم دکتر صدرالاشرفی استاد مهندسی اقتصاد کشاورزی در معرفی این علم گفته است:مهندسین اقتصاد کشاورزی قوانین کلان اقتصاد را در بخش کشاورزی پیاده می کنند تا بتوان از امکانات و منابع موجود بهترین استفاده را کرد و بیشترین سود را به دست آورد, به عبارت دیگر در این علم مسائل اقتصادی در بخش کشاورزی اعمال می شود تا با استفاده از زمین , آب , کود ,بذر,نیروی انسانی و سرمایه حداکثر سود به دست آید.
ایشان در رابطه با تفاوت رشته اقتصاد گرایش کشاورزی با رشته مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی می گوید: دروس اقتصادی هر دو رشته یکی است اما دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی پایه ی رشته ی تحصیلی شان بر علم اقتصاد استوار است و دانشجویان رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی پایه ی دروس شان بر دانش کشاورزی استوار شده است.
                 
                            

دکتر مهدی باقی , مدیر گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی در مورد توانایی های فارغ التحصیلان  اقتصاد کشاورزی و موقعیت های شغلی و محل های کار این رشته گفت :همانطور که بیان شد دانش آموختگان مهندسی اقتصاد کشاورزی پس از پایان تحصیلات خود می توانند در زمینه های مختلف تولید, توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام مورد نیاز سایر بخش ها مسئولیت هایی را بپذیرد که برخی از موارد مهم این مسئولیت ها به شرح زیر است:
1.تهیه و تدوین طرح های کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها.
2.توجیه یک طرح کشاورزی از نظر اقتصادی و یا مقایسه چند طرح.
3.بررسی و مطالعه ی اقتصادی طرح های عظیم مرتبط با بخش کشاورزی مانند سدها و ...
4.تهیه الگوی کشت و یا تولیدی برای واحد های کوچک و بزرگ کشاورزی از ابعاد اقتصاد.
5.بررسی هزینه ها و درآمدهای تولیدات کشاورزی.
6.مدل سازی ریاضی برای تعیین ضرایب فنی عوامل تولید,میزان کارایی آنها ویا تخصیص زمینه ی منابع تولید.
7.بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در داخل و خارج از کشور.
8.همکاری با مهندسان مشاور طرح های کشاورزی منطقه ای و  یا ملی در ارتباط با توجیه اقتصادی آنها.
9.ارائه ی طرح های تحقیقاتی در ارتباط با مسائل مختلف اقتصاد کشاورزی.

10.آموزش نظری های علمی اقتصاد کشاورزی.

 
 موقعیت های شغلی و محل های کار 
مراکز و واحد های مختلفی در تولید , تبدیل , توزیع و مصرف محصولات کشاورزی نقش دارند و به گونه ای با مسائل اقتصاد کشاورزی مرتبط می باشند. بنابر این هریک از این مراکز و واحد ها به تناسب ماهیت خود , اقدام به جذب فارغ التحصیلان  این رشته برای تاًمین نیازهای خود می نماید.
برخی از این مراکز به شرح زیر است:
1)وزارت کشاورزی – سازمان ها و ادارات کل کشور.
2)سازمان تحقیقات و آموزش ترویج کشاورزی.
3)وزارت جهاد سازندگی-بخش تحقیقات اقتصادی و اجتماعی.
4)بانک ها ,به ویژه بانک کشاورزی.
5)شرکت های مهندسان مشاور در امور کشاورزی.
6)کشت صنعت های بزرگ تولید کشاورزی.
7)دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.
8)سازمان تعاون روستایی.
9)سازمان اتکا(وزارت دفاع)
10)تعاونی های تولید روستایی
...