طرح درس

نام استاد نام رشته مقطع نام درس دانلود طرح
دکتر مهدی باقی علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی تکنولوژی غلات اینجا کلیک نمایید
دکتر سعید مطهری محیط زیست دکتری روش و تکنیک های پیشرفته مدیریت محیط زیست کلیک نمایید
دکتر سعید مطهری محیط زیست دکتری مدل سازی و شبیه سازی در مدیریت محیط زسیت /اینجا کلیک نمایید
دکتر سعید مطهری محیط زیست ارشد روش و تکنیک های برنامه ریزی در مدیریت محیط زیست اینجا کلیک نمایید
دکتر مرجان نوری علوم و مهندسی صنایع غذایی ارشد پیشرفت های نوین د رمیکروبیولوژی مواد غذایی کلیک نمایی
دکتر مرجان نوری علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی شیمی مواد غذایی 1 کلیک نمایید
دکتر مرجان نوری علوم و صنایع مواد غذایی کارشناسی شیمی مواد غذایی2 کلیک نمایید
دکتر مرجان نوری علوم و مهندسی صنایع غذایی ارشد زیست فناوری مواد غذایی کلیک نمایید
دکتر مرجان نوری علوم و مهندسی صنایع غذایی ارشد میکروبیولوژی صنعتی کلیک نمایی
دکتر مرجان نوری علوم ومهندسی صنایع غذایی کارشناسی میکروبیولوژی مواد غذایی 1 کلیک نمایید