زیست شناسی

علم زیست شناسی علمی است که به مطالعه حیات و تنوع آن از دیدگاههای مختلف می پردازدو محققان در این رشته به بررسی منشاء حیات، تکامل و تنوع گونه ها، ژنتیک و علم توارث, اساس مولکولی واکنشهای زیستی، میانکنش پرتوها با ماده زنده و ... می پردازند. دستاوردهای محققان این حوزه تحقیقاتی برای بسیاری علوم ازجمله پزشکی، صنعت و کشاورزی مفید و مورد نیاز است.

 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن از سال 1382 در رشته زیست شناسی عمومی پذیرای دانشجویان علاقمند بوده است. هم اکنون دانشجویان علاقمند در رشته های زیست شناسی عمومی، علوم گیاهی ، علوم جانوری، علوم سلولی و مولکولی گرایش زیست فناوری، علوم سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک و علوم ازمایشگاهی در مقطع کارشناسی و در رشته های باکتری شناسی، زیست فناوری میکروبی، بیوشیمی، زیست شناسی علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی, علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی و میکروبیولوژی در این دانشگاه مشغول به تحصیل اند.