مدیران گروهها

 

گروه زیست شناسی: 

دکتر علی اصغر باقری کشتلی

رزومه

 

گروه های مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، صنایع غذایی،اقتصاد کشاورزی و محیط زیست:

دکتر مهدی باقی

رزومه

 

گروه های شیمی و فیزیک:

دکتر شفیعی دستجردی

رزومه