نمودار سازمانی

نمودار سازمانی

رئیس دانشکده

دکتر سعید صفری دولت آباد

مدیران دانشکده
پژوهش

گروه

زیست شناسی

گروه های شیمی

 فیزیک

گروه های

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 مهندسی صنایع غذایی

 مدیریت محیط زیست

مهندسی اقتصاد کشاورزی

عباس محمدی

 

دکتر

علی باقری کشتلی

دکتر

لیلا شفیعی دستجردی

دکتر

مهدی باقی