مقطع دکتری

مدیریت محیط زیست- مدیریت محیط زیست

ژنتیک و به نژادی گیاهی

آگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی

شیمی- شیمی آلی

مهندسی اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی