مقطع کارشناسی ارشد

گروه زیست شناسی:

باکتری شناسی

زیست فناوری میکروبی

بیوشیمی

زیست شناسی علوم جانوری- زیست سلولی تکوینی

زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی

زیست شناسی علوم گیاهی- سیستماتیک اکولوژی

میکروبیولوژی

مهندسی کشاورزی:

مهندسی کشاورزی- ژنتیک و به نژادی گیاهی

مهندسی کشاورزی- آگروتکنولوژی

مهندسی کشاورزی- اکولوژیک

مهندسی اقتصاد کشاورزی:

مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد و تولید

مهندسی اقتصاد کشاورزی- بازاریابی

مهندسی اقتصاد کشاورزی -اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

اقتصاد انرژی

علوم اقتصادی

علوم و مهندسی صنایع غذایی:

علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذایی

شیمی:

شیمی فیزیک

محیط زیست:

آموزش محیط زیست