مقطع کارشناسی

گروه زیست شناسی:

زیست شناسی عمومی

زیست شناسی -علوم گیاهی

زیست شناسی- علوم جانوری

زیست شناسی سلولی و مولکولی- زیست فناوری

بیوفیزیک

علوم ازمایشگاهی دامپزشکی

گروه کشاورزی

 

گروه محیط زیست