صورتجلسات شورای پژوهشی

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 4 مورخ 97/04/26 دانشکده اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 3 مورخ 97/04/12 دانشکده اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 2 مورخ 97/02/23 دانشکده اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 1 مورخ 97/02/02 دانشکده اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 8 مورخ 96/12/20دانشکده اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 7 مورخ 96/10/04دانشکده اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 6 مورخ 96/9/1دانشکده اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 5 مورخ 96/7/30دانشکده اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 3 مورخ 96/5/8دانشکده اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 2 مورخ 96/3/31اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 1 مورخ 96/2/10 اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 12 مورخ 95/12/23دانشکده اینجا را کلیک کنید.