تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه

مزده حاجیانی دکتر مختاریان
رامینه محمد پور دکتر مختاریان
مرجان شعبانی دکتر مختاریان

حضور کلیه دانشجویان جهت استماع و بهره گیری و تکمیل فرم مانعی ندارد

 

تاریخ دفاع:30/8/98

مکان دفاع:سالن دفاع دانشکده-طبقه سوم