اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر سعید صفری دولت ابادی

رئیس شورا

دکتر مهدی باقی

عضو شورا

دکترلیلا شفیعی دستجردی

عضو شورا

دکتر علی اصغر باقری

عضو شورا