روزهای حضور مدیران گروه

 


 

روزهای حضور مدیران گروه های دانشکده کشاورزی و علوم پایه

نام و نام خانوادگی رشته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه آقای دکتر مهدی باقی کشاورزی، محیط زیست و صنایع غذایی   حضور حضور حضور حضور   آقای دکتر علی باقری زیست شناسی   حضور حضور حضور حضور   خانم دکتر فهیمه نجفی شیمی و فیزیک   حضور حضور حضور حضور حضور