معرفی دانشجویان برتر

رشته زیست شناسی

نیمسال دوم 96-95
نام و نام خانوادگی ورودی رشته معدل
رامبد نوروزی 1391 زیست فناوری 19/17
پانیذ امیر بهقدم 1392 زیست فناوری 19/44
نفیسه حاجی نوروزی 1393 زیست فناوری 18/78
مجتبی شادی مهربانی 1394 زیست فناوری 18/64
شیما بید آباد 1395 زیست فناوری 19/56
ملیحه معمار باشی 1392 بیوفیزیک 19
هانیه ثوامری 1393 بیوفیزیک 18/19
سارا مرادی 1395 بیوفیزیک 20
بهنام برومند فومنی 1391 علوم جانوری 18/43

 

 

رشته شیمی

نیمسال دوم 96-95
نام و نام خانوادگی ورودی رشته معدل
مریم محمد قلی 1392 فناوری اطلاعات 18
دانیال گراوند 1393 فناوری اطلاعات 18/34

 

رشته علوم اقتصادی

نیمسال دوم 96-95
نام و نام خانوادگی ورودی رشته معدل
شعله داودی 1391 اقتصاد پول و بانکداری 18/06
آهنگ مقصودی قمی 1392 اقتصاد پول و بانکداری 18/5
سحر بخشی 1393 اقتصاد پول و بانکداری 18/29
بهاره ساسانی 1392 اقتصاد بازرگانی 19/23