ریاست دانشکده

 

 
ریاست دانشکده کشاورزی  :        دکتر سعید صفری دولت آباد

 

 

     
 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و علوم پایه

 

 

 

 

 

 دانشگاه محل تحصیل:

عنوان پایان نامه دکتری تخصصی:

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

سوابق کاری و تحقیقاتی:


همکاری در طرح های تحقیقاتی:
 

 

 

 

فهرست مقالات ارائه شده در مجلات
مقالات ارائه شده در کنگره ی بین المللی فهرست کتب گرداوری شده:

 

مقالات  ارائه شده در کنگره های داخلی: