مسئولان دانشکده

 

 مهندس ناصر حمزه لویی

مدیر آموزش دانشکده

علی براری 

کارشناس امور امتحانات

عباس محمدی

کارشناس امورپژوهش

علیرضا رهی

کارشناس آزمایشگاه

غلامعلی رودافشانی

کارشناس آزمایشگاه

کیانوش شیرمحمدی 

کارشناس آزمایشگاه