مسئولان دانشکده

 کادر اداری

اسامی کارکنان :

ابراهیم رحیمی         مدیر آموزش دانشکده

علی براری           کارشناس امور امتحانات

ناصر حمزه لویی       کارشناس امور آموزشی و دانشجویی
رضا پازوکی          کارشناس امور آموزشی و دانشجویی

دکتر انجمه هادیزاده شیرازی        مدیر پژوهش

عباس محمدی         کارشناس امور پژوهش

علیرضا رهی            کارشناس آزمایشگاه

غلامعلی رودافشانی           کارشناس آزمایشگاه

کیانوش شیرمحمدی          کارشناس آزمایشگاه

غلامعلی تقوی          کارشناس آزمایشگاه