کادر اداری دانشکده

دکتر سعید صفری دولت آباد

ریاست دانشکده

غلامرضا طاهری

مسئول دفتر                     

ناصر حمزه لویی

مدیر آموزش دانشکده

علی براری 

کارشناس امور امتحانات

دکتر شهناز مرادی

مسئول برنامه ریزی و امور کلاسها

علیرضا رهی

کارشناس آزمایشگاه

غلامعلی رودافشانی

کارشناس آزمایشگاه

کیانوش شیرمحمدی 

کارشناس آزمایشگاه