کادر اداری دانشکده

ریاست دانشکده      دکتر علی چیتگر

مدیر آموزش       سارا حق شناس

مدیر پژوهش       دکتر نجمه هادی زاده شیرازی

مدیر برنامه ریزی   دکتر شهناز مرادی

مسیول امور عمومی     عیسی حنیفی

کارشناس آموزش    ناصر حمزه لویی

کارشناس امتحانات   علی براری

کارشناس امتحانات وبایگانی    رضا پازکی

کارشناس آزمایشگاه    علیرضا رهی

کارشناس آز فیزیک     سید غلامعلی رود افشانی

کارشناس آز فیزیک          سید محمد تقوی

کارشناس آز قیزیک وشیمی    دکتر کیانوش شیرمحمدی

کارشناس آزمایشگاه            سید خسر حسنی

کارشناس آزمایشگاه          سید رسول مشهدی

کارشناس پژوهشی            عباس محمدی

متصدی امور دفتری و عمومی   آلن شهابی

مسئول دفتر                      غلامرضا طاهری