کادر اداری دانشکده

دکتر سعید صفری دولت آباد

ریاست دانشکده

غلامرضا طاهری

مسئول دفتر                     

ابراهیم رحیمی

مدیر آموزش دانشکده

علی براری 

کارشناس امور امتحانات

ناصر حمزه لویی

کارشناس امور آموزشی و دانشجویی

رضا پازوکی

کارشناس امور آموزشی و دانشجویی

دکتر سعید مطهری

 مدیر پژوهش

عباس محمدی

کارشناس امورپژوهش

علیرضا رهی

کارشناس آزمایشگاه

غلامعلی رودافشانی

کارشناس آزمایشگاه

کیانوش شیرمحمدی 

کارشناس آزمایشگاه