تماس با دانشکدهآدرس دانشکده کشاورزیرودهن - بلوار شهید استاد مطهری - مجتمع دانشگاهی واحد رودهن - ساختمان شماره 5.
شماره تماس  ریاست دانشکده: 76501802
داخلی:2304


شماره تماس گروه تولیدات گیاهی و باغبانی:داخلی 2276
شماره تماس گروه اقتصاد کشاورزی: داخلی 2518
شماره تماس گروه محیط زیست:داخلی
2409

شماره تماس امور پژوهشی داخلی 2276