تماس با دانشکدهآدرس دانشکده کشاورزی و علوم پایهرودهن - بلوار شهید استاد مطهری - مجتمع دانشگاهی واحد رودهن - ساختمان شماره 5.
شماره تماس رئیس دانشکده: 76501812

شماره تماس امور کلاسها داخلی 2257

شماره تماس مدیر گروه شیمی و فیزیک : داخلی 2518

شماره تماس مدیر گروه زیست شناسی: شماره مستقیم 76500606

شماره تماس مدیر گروه کشاورزی: داخلی 2287
شماره تماس امور پژوهشی داخلی 2276