تماس با دانشکدهآدرس دانشکده کشاورزی و علوم پایهرودهن - بلوار شهید استاد مطهری - مجتمع دانشگاهی واحد رودهن - ساختمان شماره 5.
شماره تماس  ریاست دانشکده: 76501802


شماره تماس امور پژوهشی داخلی 2276