مدیران گروهها

گروه زیست شناسی 

دکتر علی اصغر باقری کشتلی

http://bagheri-kashtali.faculty.riau.ac.ir/fa/index.html

گروه رشته مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، صنایع غذایی و محیط زیست:

دکتر سعید صفری

گروه رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی:

دکتر حسن هاشمی داران

http://hashemidaran.faculty.riau.ac.ir/fa/index.html

گروه رشته شیمی و فیزیک:

دکتر فهیمه نجفی

http://najafi.faculty.riau.ac.ir/fa/index.html