مدیر آموزش

آقای مهندس ناصر حمزه لویی

انجام  مدیریت کلیه امور مربوط به آموزش و امتحانات و فارغ التحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی دانشکده های کشاورزی و علوم پایه