نمودار سازمانی

نمودار سازمانی

رئیس دانشکده

دکتر سعید صفری دولت آباد

مدیران دانشکده
پژوهش

 

زیست شناسی

شیمی

 فیزیک

 

مهندسی اقتصاد کشاورزی

 

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 مهندسی صنایع غذایی

 مهندسی محیط زیست

دکتر 

نجمه هادی زاده          

دکتر

علی باقری کشتلی

دکتر

فهیمه نجفی       

دکتر

حسن هاشمی داران

دکتر

سعید صفری دولت اباد