نمودار سازمانی

نمودار سازمانی

رئیس دانشکده

دکتر علی چیتگر

مدیر پژوهش

مدیر گروه کارشناسی و 

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

مدیر گروه 

کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی

و کارشناسی فیزیک

مدیر گروه

کارشناسی و کارشناسی ارشد

مهندسی اقتصاد کشاورزی

مدیر گروه

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی کشاورزی- زراعت

و مهندسی صنایع غذایی

و مهندسی محیط زیست

دکتر نجمه

هادی زاده شیرازی

دکتر باقری کشتلی دکتر فهیمه نجفی دکتر حسن هاشمی داران دکتر سعید صفری دولت ابادی