صورتجلسات شورای پژوهشی

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره6مورخ 96/9/1دانشکده اینجا را کلیک کنید

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 5مورخ 96/7/30دانشکده اینجا را کلیک کنید

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 3مورخ 96/5/8دانشکده اینجا را کلیک کنید

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 2مورخ 96/3/31اینجا را کلیک کنید

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 1مورخ 96/2/10 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت صورت جلسه پژوهشی شماره 12 مورخ 95/12/23دانشکده اینجا را کلیک کنید