تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه

پایان نامه های دفاع شده در تاریخ 96/2/6
نام دانشجو عنوان استاد راهنما
پریسا شهیدی نشترود کلی بررسی و مقایسه سیاست های حمایتی کشاورزی بین کشورهای OECD و ایران در سالهای 1995-2015 دکتر هاشمی داران

 

پایان نامه های دفاع شده در تاریخ 95/2/14
نام دانشجو عنوان استاد راهنما
بابک علوی نژاد بررسی شرایط و تاثیر تعرفه های گمرکی در محصولات استراتژیک دکتر هاشمی داران
امین اله دادی بررسی مزیت صادرات محصولات کشاورزی و غیر نفتی دکتر هاشمی داران

 

پایان نامه های دفاع شده در تاریخ 95/11/30
نام دانشجو عنوان استاد راهنما
نسترن شهروز ستوده تعیین بازارهای هدف صادرات زعفران و زیتون در ایران با استفاده ار الگوی تقاضا صادرات و روش غربالگری دکتر واعظی

 

پایان نامه های دفاع شده در تاریخ 95/11/27
نام دانشجو عنوان استاد راهنما
رقیه موسوی بررسی و مقایسه انگیزه های اقتصادی اجنماعی و فرهنگی بر افزایش تولید در میان کشاورزان دکتر هاشمی داران
زهرا نیک نفس بررسی و تعیین مزیت نسبی گلهای شاخه بریده منتخب با روش ماتریکس تخلیل سیاستی- البرز دکتر واعظی
علیرضا اذر مهر بررسی کاربرد عصاره جلبک دریایی و تری اکسید گوگرد بر عملکرد کلزا پاییزه دکتر باقی
سید حسام میری بررسی تاثیر کود دامی و کود بیولوژیک بیو سوپر فسفات بر عملکرد و کمیت و کیفیت اسنس گیاه بادرشبی دکتر درزی
محمد حسن شهریاری بررسی تاثیر مقادیر کود دامی و محلول پاشی اسید آمینه بر ویژگیهای رشدی عملکرد و ماده موثره گیاه دارویی مرزه دکتر حاج سید هادی
سینا توکلی نیا بررسی تاثیر ورمی کمپوست و باکتری حل کننده فسفات بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه دکتر حاج سید هادی
سمیه بورخاری قهی ارتباط میان مصرف انرژی و صادرات در بخش کشاورزی در ایران دکتر واعظی
میترا فخاری ارزیابی اقتصادی و فنی و زیست محیطی محصولات زراعی منطقه دماوند جهت تعیین الگوی کشت مناسب دکتر واعظی

 

پایان نامه های دفاع شده در تاریخ 95/11/24
نام دانشجو عنوان استاد راهنما
امیر البرز ارائه مدلی به منظور تعیین اولویت اقتصادی سرمایه گذاری محصولات گلخانه ای دکتر هاشمی داران