تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه

پایان نامه های در حال دفاع  در تاریخ 98/4/27
نام دانشجو عنوان استاد راهنما
بابک اسماعیلی علمدار   دکترفهیمه نجفی