اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر سعید صفری دولت ابادی

رئیس شورا

دکتر سعید مطهری

دبیر شورا

دکتر مهدی باقی

عضو شورا

دکتر محمد رضا حاج سید هادی

عضو شورا

دکتر نجمه هادیزاده

عضو شورا

دکتر بیتا آزادبخت عضو شورا

دکتر فرحناز سلیمانی

عضو شورا

دکتر علی اصغر باقری

عضو شورا

دکتر حسن هاشمی داران

عضو شورا