اعضای شورای پژوهشی

 

رئیس شورا

دکتر علی چیتگر

اعضا رزومه
دکتر سعید صفری دولت ابادی
http://Safari-Dolatabad.faculty.riau.ac.ir/fa/index.html
دکتر علی مازوجی http://mazouji.faculty.riau.ac.ir/fa/index.html
دکتر فرزاد هاشمی  
دکتر فرحناز سلیمانی http://soleimani.faculty.riau.ac.ir/fa/index.html
دکتر تقی درزی http://darzi.faculty.riau.ac.ir/fa/index.html
دکتر حسن هاشمی داران http://hashemidaran.faculty.riau.ac.ir/fa/index.html
دکتر مهدی باقی http://baghi.faculty.riau.ac.ir/fa/index.html
دکتر مریم فراهانی http://farahani.faculty.riau.ac.ir/fa/index.html

دبیر شورا

دکتر نجمه هادی زاده شیرازی